Send oss e-post info@fritthelsevalg.no
Ring oss (+47) 47 95 71 78
Bli medlem

Vedtekter

VEDTEKTER 3/11-96

Revidert av årsmøtet 21. januar 2004

Endret 27. januar 2010

Endret 4. april 2013

Endret 13. april 2015

Endret 26.april.2016

§ 1  Formål

Fritt Helsevalg er en uavhengig organisasjon som arbeider for en bedret folkehelse gjennom retten til fritt valg i helsespørsmål.

Fritt helsevalg vil si selvstendige valg i behandlingsøyemed basert på tilgjengeliggjort og balansert informasjon, og hvor behandlingsformene bygger på langsiktighet både i det forebyggende og det reparerende arbeidet. Fritt helsevalg kan først realiseres der hvor respekt for pasientene prioriteres, lovgivningen og støtteordninger er tuftet på behandlingsnøytralt grunnlag og det nære behandlingstilbudet gir tilstrekkelig bredde.

Fritt Helsevalg legger en vid helseforståelse – og dermed en vid behandlingsforståelse – til grunn for sitt arbeid. Fritt Helsevalg tar ikke stilling til de enkelte behandlingsformene eller behandlere.

Fritt Helsevalg er en medlems basert organisasjon, uavhengig av myndigheter og interessegrupper. Fritt Helsevalgs formål skal fremmes gjennom forskningsformidling, informasjonsinnhenting, opplysningsaktiviteter, lobbyvirksomhet, aksjoner og samarbeid på tvers av profesjoner og behandlingsideologi, nasjonalt som internasjonalt.

§ 2  Medlemskap

Foreningen aksepterer kun personlige medlemmer. Foreninger og juridiske personer kan delta som økonomiske bidragsytere uten stemmerett i organisasjonens organer.

Vinnere av Brobyggerprisen Fritt Helsevalg blir tilbudt æresmedlemskap i Fritt Helsevalg.

§ 3  Organisasjon

Fritt Helsevalg består av:

a) Årsmøtet. Dette er organisasjonens øverste organ. og består av styret og medlemmene. Alle medlemmer har lik rett til å delta på årsmøtet, og alle fremmøtte har 1 stemmerett. Det er ikke lov å stemme på fullmakt for andre.

b) Styret: Det har ansvar for organisasjonens daglige drift og ansetter sekretariatet.

Styret velges av årsmøtet for to år ad gangen. Styret består av styreleder pluss minst to styremedlemmer, og er selvkonstitusjonerende med hensyn til interne roller.

Styreleder får dobbelstemme ved eventuell stemmelikhet.

Endringer av styrets sammensetning mellom årsmøtene, for eksempel hvis et styremedlem trekker seg fra vervet, gjøres av styret midlertidig, og godkjennes eventuelt forkastes av årsmøtet.

Ytterligere styreressurser (og subsidiære arbeidsgrupper) kan tas inn ved styrevedtak, og godkjennes eller forkastes ved neste årsmøte.

  • På sikt bør evt. valgkomité på tre personer etableres. Denne oppnevnes av styret for minimum ett år ad gangen.

Styremedlemmer skal ikke bruke sitt styreverv hos Fritt Helsevalg til å fremme personlige interesser – herav finansielle – som kan svekke organisasjonens streben etter å være upartisk i forbindelse med sitt arbeid. Styremedlemmer skal ikke bruke sitt styreverv til å fremme eller promotere egne produkter eller tjenester de måtte tilby privat. Overtredelse av dette bør føre til eksklusjon fra styret.

c) Rådet.Dette er organisasjonens ekspertpanel. Det består av inntil 30 personer, og skal representere organisasjonen utad overfor media og i den offentlige debatt. I tillegg skal de være tilgjengelig som faglige ressurser for ledelsen i organisasjonen. Rådet forespørres/utpekes av styret. Rådet møtes en gang i året utenom landsmøtet.

d) Sekretariatet.Det utfører de daglige oppgavene som blir pålagt av styret.

e) Revisor.Styret oppnevner organisasjonens revisor, om og når dette anses nødvendig i forhold til organisasjonsform etc.

§ 4  Økonomi

Organisasjonens inntekter baseres på medlemskontingent og private og offentlige tilskudd. Midlene skal benyttes til helseinformasjon nasjonalt og internasjonalt, lobbyvirksomhet og til nasjonale aksjoner. Naturlige aktiviteter vil også omfatte nyhetsbrev, kurs og seminarvirksomhet innen organisasjonens virkeområder.

Så snart det er mulig (praktisk og økonomisk), skal det opprettes et sekretariat av fast ansatte medarbeidere til å stå for den daglige driften.

§ 5  Utmeldelse og eksklusjon

Medlemmer som ikke betaler sin medlemskontingent på 2 år, regnes som utmeldt.

Medlemmer som ikke er lojale overfor organisasjonens formål kan ekskluderes av styret.

Avgjørelsen godkjennes eventuelt forkastes av årsmøtet.

§ 6  Årsmøtet

Årsmøtet finner sted en gang i året. Deltagere er styret og medlemmene. Sekretariatet har møte- og talerett, men ikke stemmerett.  Styret skal legge frem årsrapport, (revidert) årsregnskap og forslag til budsjett. Årsmøtet skal velge styret og legge grunnlaget for neste års aktiviteter.

Årsmøtet skal innkalles minst 4 uker før det holdes, og dagsorden skal være sendt ut senest 2 uker før årsmøtet. Innkallingen skal skje på e-post, samt legges ut på Fritt Helsevalg sin hjemmeside samtidig med at innkallingen sendes.

Årsmøtet skal ta opp valg av styre, godkjenning av regnskap og budsjett, godkjenning av årsmelding og andre saker som er meldt inn minst 2 uker før årsmøtet og står i årsmøteinnkallingen. Saker som ikke står i innkallingen, kan kun tas opp på årsmøtet hvis 2/3-deler av de fremmøtte stemmer for å ta det opp.